Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/www/bezdan.rs/mz/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Vesti Bezdan Hírek - Obaveštenje učenicima putnicima

Home

Obaveštenje učenicima putnicima

          U skladu sa Odlukom o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku ( „Sl. list grada Sombora“, br. 12/2012 i 2/2013 ) i Rešenjem Gradonačelnika br. 114-73/2014-IIod 25.08.2014. godine,

 

O B A V E Š T A V A J U SE UČENICI - PUTNICI

 

koji

1.     pohađaju srednju školu sa sedištem u Somboru, a žive u selima i prigradskim naseljima grada Sombora

 ili

2.     pohađaju srednju školu sa sedištem na teritoriji koja se graniči sa teritorijom grada Sombora (Kula, Apatin, Odžaci, Subotica i Bačka Topola), a žive na teritoriji grada Sombora,

 

da imaju pravo na regresirani prevoz radi pohađanja nastave i to:

 

1.     UČENICI KOJI PUTUJU U ŠKOLU U SOMBOR

 

Ostvaruju pravo na regresirane mesečne karte i to u visini od 40% za I i IIzonu i 50% cene mesečne autobuske karte za IIIi IVzonu, koje se mogu podići svaki radni dan na šalteru "Severtrans" Sombor AD u restrukturiranju, na osnovu priložene školske potvrde o statusu redovnog učenika i relaciji putovanja.

          Učenicikoji su iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći, imaju smetnje u razvoju ili su bez roditeljskog staranja imaju pravo na 100% regresiranu mesečnu kartu, na osnovu dostavljene fotokopije važećeg rešenja o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć, smeštaju u starateljsku ili hraniteljsku porodicu ili smetnjama u razvoju sekretarijatu škole, najkasnije do 05.09.2014. godine za septembar mesec, odnosno najkasnije do kraja meseca za naredni mesec, kasnije u toku školske godine.

 

2.     UČENICI KOJI PUTUJU U ŠKOLU IZVAN SOMBORA

 

Ostvaruju pravo na nadoknadu troškova prevoza u visini od 40 % cene autobuske mesečne karte u javnom saobraćaju za relaciju od mesta prebivališta do sedišta škole, odnosno u visini od 100 % navedene cene ukoliko su bez roditeljskog staranja ili su iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći.

Pravo se ostvaruje na osnovu podnetog zahteva u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora ( šalteri br. 11 i 12 ), uz koji se prilaže:

 

-         potvrda škole o upisu iredovnom pohađanju nastave,

-         fotokopija izvoda iz MK rođenih za učenika ili rešenja nadležnog organa o starateljstvu ili hraniteljstvu podnosioca zahteva,

-         prijava prebivališta za učenika,

-         prijava prebivališta ili fotokopijalične karte ili elektronski očitaneličnekarte za podnosioca zahteva,

-         fotokopija tekućeg računa podnosioca zahteva,

-         fotokopija mesečne karte učenika,

-         fotokopija rešenja Centra za socijalni rad o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć ( ukoliko je porodica učenika korisnik ovog prava ).

 

Pravo na regresiranu mesečnu kartu priznaje se i za mesec u kome je zahtev podnet, ukoliko je predat Pisarnici Gradske uprave do 5.-og u mesecu, odnosno od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva, ako je predat posle 5.-og u mesecu, do isteka školske godine.

                                                                              NAČELNIK ODELjENjA ZA OBRAZOVANjE

        Goran Todorić